جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات واژه‌نامه‌ها


عنوان

EOSC Resource Geographical Availability
EOSC Geographical Availability List

شرح

EOSC Geographical Availability List from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/COUNTRY

شرح

EOSC Geographical Availability List from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/COUNTRY

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-geographical-availability/eoscGeographicalAvailabilityScheme

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های جایگزین اصطلاح‌های پنهان