جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Micronesia (Federated States of)  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-geographical-availability/fm

این مفهوم را بارگیری کن: