جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Isle of Man  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-geographical-availability/im

این مفهوم را بارگیری کن: