جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Virgin Islands (U.S.)  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-geographical-availability/vi

این مفهوم را بارگیری کن: