جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات واژه‌نامه‌ها


عنوان

EOSC Resource Life Cycle Status
EOSC Life Cycle Status List

شرح

EOSC Life Cycle Status List from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/LIFE_CYCLE_STATUS

شرح

EOSC Life Cycle Status List from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/LIFE_CYCLE_STATUS

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-life-cycle-status/eoscLifeCycleStatusScheme

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های جایگزین اصطلاح‌های پنهان