جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات واژه‌نامه‌ها


عنوان

EOSC Resource Category, Subcategory (and Supercategory)
EOSC Resource Category List

شرح

EOSC Resource Category List compiled from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/SUPERCATEGORY, https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/CATEGORY, and https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/SUBCATEGORY

شرح

EOSC Resource Category List compiled from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/SUPERCATEGORY, https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/CATEGORY, and https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/SUBCATEGORY

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-resource-category/eoscResourceCategoryScheme

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های جایگزین اصطلاح‌های پنهان