جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Services  

مفهوم اعم

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-resource-category/subcategory-aggregators_and_integrators-aggregators_and_integrators-services

این مفهوم را بارگیری کن: