جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Training & Support  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-resource-category/supercategory-training_and_support

این مفهوم را بارگیری کن: