جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات واژه‌نامه‌ها


عنوان

EOSC Resource Technology Readiness Level
EOSC Technology Readiness Level

شرح

EOSC Technology Readiness Level from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/TRL

شرح

EOSC Technology Readiness Level from https://api.eosc-portal.eu/vocabulary/byType/TRL

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/eosc-technology-readiness-level/eoscTechnologyReadinessLevelScheme

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های جایگزین اصطلاح‌های پنهان