جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/atom+xml

اصطلاح مرجح

application/atom+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: atom+xml
  • Humanities Data: atom

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashatomplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: