جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/cdmi-queue

اصطلاح مرجح

application/cdmi-queue  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: cdmi-queue

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashcdmi-queue

این مفهوم را بارگیری کن: