جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/davmount+xml

اصطلاح مرجح

application/davmount+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: davmount+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashdavmountplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: