جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/EmergencyCallData.DeviceInfo+xml

اصطلاح مرجح

application/EmergencyCallData.DeviceInfo+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: EmergencyCallData.DeviceInfo+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashemergencycalldata.deviceinfoplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: