جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/emotionml+xml

اصطلاح مرجح

application/emotionml+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: emotionml+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashemotionmlplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: