جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/epub+zip

اصطلاح مرجح

application/epub+zip  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: epub+zip

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashepubpluszip

این مفهوم را بارگیری کن: