جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/mbms-associated-procedure-description+xml

اصطلاح مرجح

application/mbms-associated-procedure-description+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: mbms-associated-procedure-description+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmbms-associated-procedure-descriptionplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: