جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/mbms-msk+xml

اصطلاح مرجح

application/mbms-msk+xml  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: mbms-msk+xml

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashmbms-mskplusxml

این مفهوم را بارگیری کن: