جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات واژه‌نامه‌ها


عنوان

SPDX Software License
Software License

ساخته شده

Tuesday, November 12, 2019 20:14:54

آخرین بازنگری

Thursday, May 14, 2020 06:45:24

URI

https://sshoc.poolparty.biz/Vocabularies/f8e37d35-c5fe-48d5-a9e1-2f8116726980

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های جایگزین اصطلاح‌های پنهان