جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> spremljajoči podatki

اصطلاح مرجح

spremljajoči podatki  

تعریف

  • Izraz spremljajoči podatki se nanaša na podatke, ki zagotavljajo informacije o okoliščinah poskusa in podatkovnih sklopih, vendar so zbrani izven samega poskusa, ki se izvaja na raziskovalni napravi. Obsegajo informacije o slikah vzorcev, izvoru in pripravi, skripte za obdelavo podatkov, informacije o procesnem okolju, kot so uporabljena programska orodja in različice itd.

منبع

  • Gotz, A., Perrin, J.-F., Fangohr, H., Salvat, D., Gliksohn, F., Markvardsen, A., McBirnie, A., Gonzalez-Beltran, A., Taylor, J., and Matthews, B. (2020). PaNOSC FAIR Research Data Policy framework (1.1). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3862701

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshocterm/auxiliary_data_5

این مفهوم را بارگیری کن:

RDF/XML TURTLE JSON-LD آخرین بازنگری 12/17/21