جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Approx. 20 languages  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshomp-keyword/Approx.%2020%C2%A0languages

این مفهوم را بارگیری کن: