جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

anaphora relations  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshomp-keyword/anaphora%20relations

این مفهوم را بارگیری کن: