جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

annotated-texts  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshomp-keyword/annotated-texts

این مفهوم را بارگیری کن: