جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

antonymy  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshomp-keyword/antonymy

این مفهوم را بارگیری کن: