جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

european-history  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshomp-keyword/european-history

این مفهوم را بارگیری کن: